Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością organów Gminy Klembów i podległych im jednostek organizacyjnych. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).


Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy w Klembowie następuje:

  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.klembow.pl, lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Klembowie: http://www.klembow.pl oraz na stronach internetowych podległych jednostek organizacyjnych.
  • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05 - 205 Klembów, ewentualnie fax: 29 777 90 85, oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@klembow.pl.
    W celu uzyskania informacji można skorzystać z wzoru wniosku
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Wójt powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Wójt, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Wójta Gminy Klembów, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy Wójt Gminy Klembów rozpoznaje w terminie 14 dni. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:14:25.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego .  Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (klauzula RODO) . 
Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58
Data modyfikacji: 2020-04-29 13:14:25
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl