Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostepności

Urząd Gminy w Klembowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - http://bip.klembow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2003-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • oświadczenia majątkowe nie posiadają alternatywy tekstowej, ponieważ są zkanami pisma odręcznego, co nie pozwala na zupełnie pewne dokonanie deskrypcji tekstowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Adamski, g.adamski@klembow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (29) 753-88-01 lub +48 (29) 753-88-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Urząd Gminy w Klembowie,  ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Dostępność:

 • do budynku prowadzi wejście od ulicy Gen. Franciszka Żymirskiego - do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich
 • drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć
 • na parkingu za budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na parterze dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Po zgłoszeniu w Biurze Obsługi Interesanta wyznaczony pracownik podejmuje interesanta osobiście w wyznaczonym miejscu na parterze.
 • w Urzędzie Gminy w Klembowie nie ma pętli indukcyjnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego
 • w Urzędzie Gminy w Klembowie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 17:53:28 | Data modyfikacji: 2021-03-29 08:02:49.
Ważne dokumenty Pobierz
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 (PDF) Naciśnij aby pobrać
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 (WORD) Naciśnij aby pobrać
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:47:20 | Data modyfikacji: 2021-01-25 09:50:41.
Data wprowadzenia: 2021-01-19 11:47:20
Data modyfikacji: 2021-01-25 09:50:41
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl