> 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2021 o wydaniu decyzji znak: 6831.42.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 696 położona w miejscowości Stary Kraszew, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-12-17 10:39:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2021 o wydaniu decyzji znak: 6831.42.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jak  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów
2021-12-15 14:19:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmująceg  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 grudnia 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybudowaniu i funkcjonowaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce ew. nr 960/2, obręb Lipka, 05-205 Klembów”
2021-12-14 10:59:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 grudnia 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybud  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 grudnia 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid.: 686, 687, 688 obręb Krusze, w gminie Klembów
2021-12-14 10:52:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 grudnia 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budow  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 07 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19
2021-12-08 09:13:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 07 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Ż  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowie gm. Klembów i Klembowie realizowanego na działkach nr 610/11, 613 obręb: 0009 Michałów, 272, 278/2 obręb: 0003 Klembów.
2021-11-30 15:57:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "budowa sieci kanalizac  ...więcej

Obwieszczenia w sprawie zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wydaniu w dniu 25 października 2021 r. decyzji, znak: KOA/3369/Ar/21 orzekającej o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Klembów, z dnia 22 lipca 2021 r. Nr 5/2021, znak GOŚ.6733.3.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew 15/14086” składającą się z: ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], ? 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7)
2021-11-29 11:00:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenia w sprawie zawiadomienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wydaniu w dniu 25 października 2021 r. decyzji, znak: KOA/3369/Ar/21 orzekającej o utrzymaniu w mocy zaskarżonej dec  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 listopada 2021 r. decyzji nr 654/2021 znak: WGG.683.1.505.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 353/1, o powierzchni 0,0042 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnejul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
2021-11-25 10:12:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 listopada 2021 r. decyzji nr 654/2021 znak: WGG.683.1.505.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w pow  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 647/2021 znak: WGG.683.1.520.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 277/1, o powierzchni 0,0049 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
2021-11-25 10:08:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 647/2021 znak: WGG.683.1.520.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.21.9.2020.BP o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.
2021-11-24 17:25:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.21.9.2020.BP o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.     ...więcej

Marszałek Województwa Mazowieckieego na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.
2021-11-24 08:45:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Marszałek Województwa Mazowieckieego na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 listopada 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 696 położona w miejscowości Stary Kraszew, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
2021-11-17 11:40:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 listopada 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 listopada 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9999 MW w miejscowości Roszczep” lokalizacja- działka o nr ewid. 501/2 obręb Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
2021-11-10 11:05:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 listopada 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy foto  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 382/21 z dnia 4.11.2021 r, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie”. Budowa nowego odcinka rurociągu planowana jest na terenie gminy Klembów (obręb Kraszew Stary i Rasztów). Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie działek nr ew. 447 i 448/11 obręb Rasztów oraz nr 271, 286, 457, 468, 624, 630 i 639 obręb Kraszew Stary, których właścicielami są osoby fizyczne.
2021-11-09 10:06:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji nr 382/21 z dnia 4.11.2021 r, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej waru  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 26 października 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 84/SPEC/2021 w dniu 4 sierpnia 2021r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: „Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. „Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska – Emilianów”. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo mazowieckie, powiat wołomiński: gmina Klembów: obręb 0006 Kraszew Stary, działka o nr ew.: 627, 628, 629/3, 286, 557, 639, 560, 271, 562, 566, 565, 568, 561, 570, 558, 625, 626, 630.
2021-11-04 10:55:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 26 października 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 84/SPEC/2021 w dniu 4 sierpnia 2021r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiar  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 221/92 pod garaże.
2021-11-03 12:17:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 221/92 pod garaże.     ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Klembów
2021-11-02 14:14:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własno  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 83/SPEC/2021 w dniu 4 sierpnia 2021r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: inwestor: PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock inwestycja: "Budowa rurociągu produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktów naftowych (rurociąg paliw płynnych DN250, PN 6,3 MPa) dla zadania pn. "Przewiert HDD rurociągu DN 250 pod rzeką Rządzą wraz z terenem zalewowym na odcinku Mościska - Emilianów".
2021-11-02 13:28:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z 11 sierpnia 2021r. w sprawie wydania decyzji Nr 82/SPEC/2021 w dniu 4 sierpnia 2021r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiar&oacu  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o pozytywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19. Sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 0016 - Wola Rasztowska Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-10-29 08:59:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o pozytywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o pozytywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19. Sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0008 - Lipka Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-10-29 08:58:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o pozytywnym wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 136
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl